Declarația privind drepturile de autor

Conținutul acestor pagini este copyright © RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți. Copierea sau încorporarea în orice altă lucrare a unei părți sau a întregului material disponibil pe site-ul web RUCODEM sub orice formă este interzisă, cu excepția situațiilor în care:
– Imprimați sau descărcați extrase din materialul de pe acest site pentru uzul dvs. personal de afaceri; sau
– Copiați materialele de pe acest site în scopul trimiterii către terțe părți individuale pentru informarea lor, cu condiția să recunoașteți site-ul web RUCODEM ca sursă a materialului și să informați terța parte că aceste condiții le sunt aplicabile și că trebuie respectate.
Reproducerea în orice alt format, pe suport de hârtie sau pe suport electronic, nu este permisă fără permisiunea prealabilă a RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți (rucodem@rucodem.ro).